Bel direct
via Whatsapp

Perfect solutions for your international shipments

Mogelijkheden

“De kracht van Freight Support zit in het deur-tot-deur verzenden vanuit én naar de United States of America en China. Dit wordt mogelijk gemaakt door een betrouwbaar netwerk dat opgebouwd is door de jaren heen. Andere bestemmingen zijn Australië, India en Dubai. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om aan vrijwel alle luchthavens wereldwijd te leveren”.

Veel gestelde vragen
Ik wil een zending versturen. Welke informatie is daarvoor nodig?

De onderstaande gegevens hebben wij nodig om het verzendtraject in werking te kunnen zetten:

 • Uw contact- en bedrijfsgegevens
  – Naam contactpersoon
  – Bedrijfsnaam
  – Straatnaam en huisnummer
  – Postcode
  – Woonplaats
  – Land
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
 • Contact- en bedrijfsgegevens van de ontvanger
  – Naam contactpersoon
  – Bedrijfsnaam
  – Straatnaam en huisnummer
  – Postcode
  – Woonplaats
  – Land
  – Telefoonnummer
  – E-mailadres
 • Aantal colli’s of pallets
 • Gewichten
 • Afmetingen
 • Soort goederen (HS-Code of product omschrijving)
 • Incoterms (leveringsvoorwaarden)
Wat zijn de kosten voor het versturen van een zending?

Wij werken met de tarieven van de huidige markt, hierdoor is het onmogelijk om vaste tarieven te bepalen. Daarbij is het tarief afhankelijk van het gewicht en bestemming.

Waarom heb ik afmetingen nodig voor een verzendtarief?

Tarieven worden berekend op basis van gewicht, afmetingen en bestemming. Er wordt gekeken naar het brutogewicht en volumegewicht van de zending.

Het volumegewicht is het gewicht dat wordt gebaseerd op hoeveel ruimte uw zending inneemt in het vliegtuig. Het hoogste gewicht (volume- of brutogewicht) wordt gebruikt om het verzendtarief te berekenen.

Hoe lang is mijn zending onderweg?

De transitietijd is afhankelijk van de bestemming. De Express Service zal twee tot vier dagen kunnen duren. Voor luchtvrachtzendingen is dit lastiger te bepalen, maar u moet in ieder geval uitgaan van ongeveer een week voor door-to-door leveringen.

Moet ik invoerrechten betalen?

Behalve de luchtvracht-, handling- en afleverkosten voor een zending is het mogelijk dat u te maken krijgt met invoerrechten die betaald moeten worden. Invoerrechten kunnen worden gezien als een vorm van protectionisme: het beschermen van de eigen markt tegen concurrerende invoer uit andere landen.

Hoe worden de invoerrechten berekend?

De hoogte van de invoerrechten wordt bepaald door de Overheid aan de hand van de omschrijving van het product ofwel HS-code van het product, land van oorsprong en de vrachtkosten.

Wat zijn incoterms?

Incoterms zijn internationale transportrechten en plichten van de koper en verkoper. Incoterms zijn afspraken wie tot waar de transport regelt (incl. kosten en risico’s). De incoterms die het meest gebruikt worden staan hieronder beschreven:

– Ex works (EXW)
De verkoper produceert en stelt de goederen verpakt ter beschikking. De koper is verantwoordelijk voor het gehele traject.

– Free on board (FOB)
De verkoper is verantwoordelijk voor de verpakking, uitvoervergunning, loodskosten en transport tot aan het vliegtuig. De koper betaalt de luchtvrachtkosten, invoerrechten, loodskosten van de ontvangende haven en afleverkosten.

– Deliverd at place (DAP)
De verkoper is verantwoordelijk voor het vervoerstraject tot aan de bestemming. De koper is verantwoordelijk voor de betaling van de invoerrechten.

– Deliverd duty paid (DDP)
Dit is de tegenhanger van EXW. De verkoper is verantwoordelijk voor het gehele traject. In tegen stelling tot DAP wordt ook de invoerrechten betaald.

Voor meer informatie kunt u terecht op: http://www.icc.nl/producten-diensten/incoterms-leveringsvoorwaarden

F.A.Q
I want to send a shipment. What information is needed for this?

We need the information below to be able to put the shipment in proces:

 • Contact and company details
  – Name contact person
  – Company name
  – Street name and house number
  – Postal code
  – City
  – Country
  – Telephone number
  – E-mail address
 • Contact and company details consignee
  – Name contact person
  – Company name
  – Street name and house number
  – Postal code
  – City
  – Country
  – Telephone number
  – E-mail address
 • Number of pallets/ colli
 • Weight
 • Dimensions
 • Commodity (HS-Code)
 • Incoterms
What are the costs for sending a shipment?

We work with the rates of the current market, making it impossible to determine fixed rates. The rate depends on the weight and destination of the cargo.

Why do I need dimensions for a shipping rate?

Rates are based on weight, dimensions and destination. Carriers look at the gross weight and volume weight of the shipment.

The volume weight is the weight that is based on how much space your shipment occupies on the plane. The highest weight (volume or gross weight) is used to calculate the shipping rate.

How long is my shipment in transit?

The transit time depends on the destination. The Express Service will take about two to four days. For airfreight shipments this is more difficult to determine, but keep in mind that it will take one week minimum for door-to-door.

Do I have to pay import duties?

In addition to the airfreight, handling and delivery costs for a shipment, you may have to deal with import duties that have to be paid. Import duties can be seen as a form of protectionism: protecting their own market from competing imports from other countries.

How are the import duties calculated?

The amount of the import duties is determined by the Government on the basis of the products or HS-code of the product, country of origin and airfreight costs.

What are incoterms?

Incoterms are international transport rights and duties of the buyer and seller. Incoterms are agreements on who arranges the transport (including costs and risks). The incoterms that are used the most are described below:

– Ex works (EXW)
The seller produces the goods and arranges the packaging. The buyer is responsible for the entire logistical process.

– Free on board (FOB)
The seller is responsible for the packaging, export license, warehouse costs and transport up to the aircraft. The buyer is responsible for the airfreight costs, import duties, warehouse costs of the receiving port and delivery costs.

– Deliverd at place (DAP)
The seller is responsible for the transport route to the destination. The buyer is responsible for the payment of import duties.

– Deliverd duty paid (DDP)
This is the counterpart of EXW. The seller is responsible for the entire process. In contradiction to DAP the import duties are also paid.

For further information see: http://www.icc.nl/english